• Poniedziałek - Piątek

    11:00 - 19:00

  • Sobota

    9:00 - 13:00

  • Niedziela

    Nieczynne

RODO

Klauzula Informacyjna – art. 13 RODO
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”) informuję, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARLENA TOMCZYK FIRMA USŁUGOWA z siedzibą przy ul. Rynek 10/9, 20-111 Lublin, NIP: 715-182-0331, REGON 363934164 tel: 570399853 (e-mail: BIUROHAIRDESIGN@GMAIL.COM) dalej zwany „ADO”.
2. ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług, objętej udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w niezbędnym zakresie.
3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i niezbędne dane dodatkowe.
4. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wskazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerze podmiotu zewnętrznego, dostarczającego i wspierającego systemy informatyczne ADO – VERSUM Sp. z o.o., świadczącego usługi związane z bieżącą działalnością ADO, w tym celu umawiana wizyt – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmiot adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.
5. ADO będzie przechowywał dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.
6. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, dane będą przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania zleconej usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
8. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
◦ Żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
◦ Sprostowania (poprawiania) swoich danych,
◦ Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
◦ Przenoszenia danych,
◦ Wniesienia skargi do organu nadzorczego,

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.
2. Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.
3. W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przez jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod mailem: BIUROHAIRDESIGN@GMAIL.COM

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marlena Tomczyk Firma Usługowa ul. Rynek 10/9, 20-111 Lublin, NIP: 7151820331 reprezentowany przez Właściciela firmy.
2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Ul Rynek 10/9, 20-111 Lublin, bądź za pomocą adresu e-mail biurahairdesign@gmail.com
3. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
– Lokal usługowy wraz z recepcją.
4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
5. Administrator dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
a. na wniosek osób trzecich;
b. na wniosek organów prowadzących postępowania.
6. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.